Szkoła Podstawowa Nr 97 im. Polskich Noblistek
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa Nr 97 im. Polskich Noblistek > Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 97 im. Polskich Noblistek

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 97 im. Polskich Noblistek

  Drukuj
 

Szkoła Podstawowa nr 97 im. Polskich Noblistek

 02-302 Warszawa
ul. Spiska 1

tel.: 22 822 09 20
faks: 22 822 09 20

e-mail: sp97@eduwarszawa.pl
www: sp97.waw.pl


RODO - klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako RODO)(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ), uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa nr 97 im. Polskich Noblistek

ul. Spiska 1, 02-302 Warszawa

reprezentowana przez Dyrektora – p. Iwonę Sękalską-Marciniak

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - p. Agnieszkę Falborską - oraz jego Zastępcę, z którymi może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pisząc na adres e-mail:  iod@dbfo-ochota.waw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby (z dopiskiem IOD).

3. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie i celach związanych z działalnością statutową, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony w przepisach prawa, wymaga oddzielnie wyrażonej zgody.

4. Odbiorcami danych osobowych są:

· osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

· podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające),

· Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe uczniów mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

6. Pana/Pani dane osobowe i dane osobowe uczniów będą przechowywane/przetwarzane:

· w związku z procesem edukacji, przez czas trwania procesu edukacji oraz po tym czasie, zgodnie z zasadami archiwizacji.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia wyrażonej zgody, które jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (pisemnie na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczące Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.


Inspektor Ochrony Danych:

Agnieszka Falborska, kontakt: iod@dbfo-ochota.waw.pl bądź listownie na adres Administratora z dopiskiem IOD

Zastępca Inspektora Ochrony Danych:

Ewa Nagadowska, kontakt: iod@dbfo-ochota.waw.pl


 
 
Wprowadził Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-08-2009
Aktualizujący Marszałek Barbara (Szkoła Podstawowa nr 97) 04-10-2022
Zatwierdzający Marszałek Barbara (Szkoła Podstawowa nr 97) 04-10-2022
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-10-2022
Liczba odwiedzin: 22180